[Anime] Plunderer

Arsene đang cần hơi gái trân trọng giới thiệu
Plunderer

Tên Đầy Đủ
Plunderer
(プランダラ)


Tập 1
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 2
Google Drive – Hardsub

Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 3
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 4
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 5
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 6
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 7
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 8
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 9
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 10
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 11
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 12
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 13
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 14
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 15
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 16
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 17
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 18
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 19
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub

Tập 20
Google Drive – Hardsub
Google Drive – Softsub
Google Drive – Filesub


Lỗi Google Drive bị quá tải giới hạn 24 giờ, không truy cập vào được? Xem Softsub mà chả thấy cái phụ đề nó hiện?
Vui lòng truy cập vào đây để sửa
Link FAQs


Website Chính Thức Của Anime
Plunderer